Mavərənnəhr

1. dügah dəstgahında ruh-ül-ərvah ilə Hüseyni arasında yerləşən şöbə;

2.Azərb. kl. mus-də: rast dəstgahında bayatı-Qacar ilə bal-kəbutər arasında; rahab dəstgahında zəmin-xara ilə bal-kəbutər arasında; çahargah dəstgahında zəmin-xara ilə hicaz arasında olan şöbə;

3.İran mus-də: rast-pəncgah dəstgahında əbülçəp ilə rak-Abdulla şöbələri arasında bulunan guşə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007