Rahəvi

1. orta əsr Yaxın Şərq xalqları klassik musiqisinin 12 əsas muğamından onuncusu;

2.bax: Rəhab.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007