İnterval
(lat. intervallum məsafə, aralıq; həm də fərq)

musiqidə iki səs arasındakı münasibət; İ.-ın aşağı səsi əsas, yuxarı səs zirvə adlanır.

İ.-lar əsas və zirvə səslər arasındakı məsafənin kəmiyyət və ya pillə ölçüsünə görə adlandırılır: prima 1; sekunda 2; tersiya 3; kvarta 4; kvinta 5; seksta 6; septima 7; oktava 8; nona 9; desima 10; undesima 11; duodesima 12; tersdesima 13; kvartdesima 14; kvintdesima 15 pilləyə bərabərdir.

İ.-lar keyfiyyət ölçüsünə görə xalis, böyük və ya kiçik, artırılmış və ya əksildilmiş olur.

İ.-ların növləri: sadə və mürəkkəb intervallar, diatonik intervallar, xromatik intervallar.

İ.-ın dönməsi səslərin yerdəyişməsindən, zirvə səsin əsasa çevrilməsindən əmələ gəlir; bu zaman intervalın kəmiyyət və keyfiyyət ölçüləri dəyişir: məs., böyük sekunda kiçik septimaya çevrilir və s.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007