Major-minor lad sistemi

Ayrı-ayrı səslərin və akkord komplekslərinin, ilk növbədə, majorminor quruluşlu tonika üçsəslisinin və dominantseptakkordun əlaqələrinə əsaslanan lad sistemi;

Major-minor lad sistemi bəstəkar yaradıcılığında melodik ladlarla uzlaşır.

Bax: Modulyasiya; Lad modulyasiyası.

- major.
- minor.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007