Leyli və Məcnun

1.Azərbaycan klassik musiqisində şur (şahnaz) dəstgahında muyə ilə əbülçəp şöbələri arasında olan şöbə;

2.İran musiqisində hümayun dəstgahında moalif ilə tərz arasında, rast-pəncgah dəstgahında əbülçəp ilə ravəndi arasında səslənən şöbə. http://leyli-mejnun.musigi-dunya.az
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007