Music Terms  
Foreign Words and Term
Azerbaijan Music Terms

 

Azerbaijan music terms

Page is under construction


A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

K 
Kabili
Kalam-ul-hazl
Kalam-ul-jhadd
Kaman
Kamancha
Kamil
Kar
Kelle
Keremi
Kereshme
Kerim-abadi
Kerkuki
Kerrenai
Keshish oghlu
Kesme shikeste
Keveri
Key-khosrovani
Khananda
Khara
Kharazmi
Kharij
Kharij segah
Kharkan
Khavaran
Kherek
Khinsir
Khitam
Khojasta
Khumasiyyat
Khuzi
Kin-irej
Kin-saiavush
Koos
Koroghlu
Kurd oghlu
Kurdi
Kurd-ovshari
Kurd-shahnaz

Pages :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007