Music Terms  
Foreign Words and Term
Azerbaijan Music Terms

 

Azerbaijan music terms

Page is under construction


A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

R 
Raddat
Raddati-I-soft
Radif
Rah
Rahab
Rahavi
Rahavi
Rah-gul
Rah-ruh
Rah-shabdiz
Rajaz
Rak
Rakb
Ramal
Ramesh-jan
Rast
Rast-panjgah
Ravand
Ravandi
Raz-niyaz
Razvi
Rovshan-chirag
Rubab
Rubaiyya
Ruband
Rubayi
Rud
Ruh-afza
Ruhani
Ruh-ul-ervah

Pages :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007