Music Terms  
Foreign Words and Term
Azerbaijan Music Terms

 

Azerbaijan music terms

Page is under construction


A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

N 
Nabarat
Nabr
Nadb
Naddab
Nafas
Nafir
Nafir-ferang
Nagarat
Naghara
Naghma
Nagrazan
Nagsh
Nagus
Nahavend
Nahib
Nai
Naii-tanbur
Nakhjirkan
Nakhunek
Naleyi-zanburi
Nara
Nashid
Nasteri
Nava
Navayi
Navayi-nishapur
Nehoft
Ney
Neyi-davud
Niiriz
Nimruz
Nishapur
Nishapurek
Nishib-feraz
Novruz-ajam
Novruz-arab
Novruz-baiati
Novruz-buzurg
Novruz-khara
Novruz-kichik
Novruz-ravanda
Novruz-sabah
Nush lebinan
Nushin bada
Nuzha


Pages :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007