Musiqi terminleri  
Xarici sozler ve terminler
Azerbaycan musiqi terminleri

 

Musiqi terminləri


A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K
Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y ZAA kapella
(ital. capella – kiçik kilsə, sovməə)
Açar
Açar işarələri
Açar işarələrinin dəyişməsi
Ağac dirək
(rus. ไ๓๘๊เ)
Aşıq
Aşağı səs
Abbreviatura
(ital. abbreviatura; lat. brevis – qısa, müxtəsər)
Adajio
(ital. adagio – yavaş–yavaş, ağır, sakit)
Adapter
Ahəngdarlıq
Akkolada
(fr. accolade – mötərizə)
Akkompaniator
Akkompanimə
Akkompaniment
(fr. accompenement – müşayiət)
Akkord
(ital. accordo; fr. accord – uyğunluq, ahəng, uzlaşma; lat. accordo – müvafiqət);
Akkord tonları
Akkorddan xaric tonlar
Akkorddan xaric tonlar
(rus. ํๅเ๊๊๎๐ไ๎โ๛ๅ ๒๎ํ๛)
Akkordeon
(fr. accordéon)
Akkordika
Akkordun şəkli
(rus. โ่ไ เ๊๊๎๐ไเ)
Akkordun dönümü
Akkordun quruluşu
Aksent
(lat. accentus – vurğu)
Akt
(lat. actus – əməl, hərəkət, hadisə)
Akustika
(yun. akuein – eşitmək)
Alət
Alətşünaslıq
Alətlərin növ müxtəlifliyi
Alleqro
(ital. allegro, ixt. all-o – şən, gümrah, sevincli, fərəhli, nəşəli, sürətli)
Alt
(lat. altus –tenora nisbətən zil səs)
Alt açarı
Alt tetraxord
Alt tonika
Alterasiya
(lat. alterare – dəyişmək, dəyişdirmək)
Ambuşur
(fr. embouchure (bouche – ağız)
Amplituda
(lat. amplitudo – kəmiyyət, həcm)
Amplua
(fr. employer – istifadə etmək sözündən emploi – iş vermək, məşğul etmək)
Analiz, təhlil
(yun. analisis – hissələrə ayırmaq)
Andante
(ital. andare – yerimək)
Anhemiton səsdüzümü
(yun. an – inkar şək., hem – yarım, tonos – ton)
Ansambl
(fr. ensemble – birgə, birlikdə)
Antifon, dəyişmə
(yun. anti - əks + phonos – səs, səda)
Antrakt , fasilə
(fr. entre – arasında + acte – əməl, vaqiə)
Apofeoz
(yun. apotheosis – ilahiləşdirmə)
Appasionata
(ital. appassionare – ehtiras oyatmaq)
Applikatura
(lat. və ital. applicare; alm. Applikatur – sıxmaq, yapışdırmaq)
Aqogika
(yun. agogika –aparma, yürütmə)
Araçalğı
Aralıq səs
Aranje etmə (bəstələmə)
(fr. arranger – düzəltmək, yoluna qoymaq, qaydaya salmaq)
Arfa
(ital. arpha)
Arietta
(ital. arietta – balaca ariya)
Ariozo
(ital. arioso – ariyasayağı)
Ariya
(ital. aria – hava, təranə)
Arpecio
(ital. arpeggio – arfada çalındığı sayaq)
Artikulyasiya
(lat. articulare – səhih, aydın)
Asan musiqi
Atonal musiqi
Atonalizm
Atonallıq
(yun. a – inkar bildirən sözönü və tonallıq)


Sahifələr :   1   2

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007