Musiqi terminleri  
Xarici sozler ve terminler
Azerbaycan musiqi terminleri

 

Musiqi terminləri


A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K
Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y ZBBöyük oktava
Böyütmə, artırma
Bütöv not
Bütöv pauza
Bütövtonlu qamma
Bütov ton
Bəm hoboy
Bənd
(yunan. periodos müəyyən vaxt çərçivəsində dolanma, dövrələmə, zaman dairəsində
Bənd (boçok)
Bəstəkar
(lat. compositor müəllif, tərtibçi)
Bağlayıcı hissə
Balet
(fr. ballet, ital. ballo oynayıram, rəqs edirəm)
Baletmeyster
(alm. balletmeister)
Ballada
(provans. ballada rəqs etmək)
Banco
(ing. banjo)
Banda
(ital. banda dəstə, xor, nəfəsli orkestr)
Baqatel
(fr. bagatelle oyuncaq)
Barabançı, təbilçi
Baraban, təbil
Bard
(fr. barde)
Bariolaj
(fr. bariolage)
Bariton
(yunan. barytonos ağırsəsli, ital. bary yoğun, kobud, tonos - ton)
Barkarola
(ital. barca - qayıq)
Barmaqlar
Bas
(ital. basso aşağı, bəm, qalın)
Bas trombon
Bas açarı
Bas alətlər
Bas klarnet
(ital. clarinetto basso)
Bassethorn
(alm. Bassethorn; ital. bassetto basso + alm. Horn şeypur, nəfir)
Basso kontinuo
(ital. basso + continuo daimi, müttəsil)
Basso ostinato
(ital. basso +ostinato inadcıl)
Beşik mahnısı, laylay
Bekar
(fr. bécarre)
Bemol
(fr. bemol)
Birhissəli əsər
Birinci harmoniya
Birinci skripka
Birsəslilik, təksəslilik
Bitməmiş modulyasiya
Bitmiş kadans
Bitmiş modulyasiya
Boş sim
Bolero
(isp. bolero)
Boru ağzı


Sahifələr :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007