Musiqi terminleri  
Xarici sozler ve terminler
Azerbaycan musiqi terminleri

 

Musiqi terminləri


A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K
Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y ZDDördsəsli
Dördsəsli düzülüş
Dördsəslilik
Düzülüş
Dəf
(rus. ; ital. tamburino)
Dəlik, göz
Dəmsaz not, pedal
Dəyişən funksiyalar
Dəyişən məqam
Dartımlı alətlər
Dastan
(rus. )
Dastançı
(rus. )
Deka
(alm. decke - qapaq)
Dempfer
(alm. dämpfer susduran)
Desima
(lat. decima onuncu)
Desimet
(alm. Dezimett; lat. desimus onuncu)
Desimol
(lat. decem on)
Detaşe
(fr. detache, detacher - ayırmaq)
Detonasiya
(fr. detonner xaric oxumaq, xaric çalmaq)
Dialoq
(yun. dialogos iki şəxs arasında söhbət)
Diapazon
(yun. dia pason (chordon)
Diatonik modulyasiya
Diatonik notlar
Diatonik qamma
Diatonik səssırası
Diatonik yarımton
Diatonika
(yun. diatonikos gərilimş, yəni bir səsdən, bir pərdədən o birisinə keçən)
Dilçək
(rus. )
Dilçəkli alətlər
Diletant
(ital. dilettante; dilettare həzz vermək)
Dinamika
(yun. dynamikos güc, qüvvət)
Dini musiqi
Diplomant
Direksion
(fr. direction, lat. directio istiqamət)
Dirijor
(fr. diriger rəhbərlik etmək, idarə etmək)
Dirijorluq
(fran. diriger idarə etmək)
Disharmoniya
(yun. dis inkar önşəkilçisi + harmonia ahəngdar, həmsaz)
Diskant
(lat. discantus; dis ayırma + cantus oxuma)
Dissonans
(fr. dissonance; lat. dissono ahəngsizlik)
Divertisment
(fr. divertissement - əyləncə, şənlik)
Diyez
(yunan. diesis yüksəltmək)
Dodekafoniya
(yun. dodeka on iki, phone səs)
Dominant funksiyası
Dominanta
(lat. dominans (dominatis)
Dominantseptakkord
Domra
Dorida məqamı
Dorida sekstası
Dramatik musiqi
Dubl-bekar
Dubl-bemol
Dubl-diyez
Duet
(alman. Duett, lat. duo - iki)
Dulogiya
(lat. duo iki, yun. logos məfhum, təlim, anlayış)
Duol
(lat. duo - iki)
Sahifələr :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007