Musiqi terminleri  
Xarici sozler ve terminler
Azerbaycan musiqi terminleri

 

Musiqi terminləri


A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K
Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y ZM 
Müştərək akkord
Müqəddimə
(rus. βρςσολενθε – giriş)
Müqabil melodiya
(rus. οπξςθβξρλξζενθε)
Mürəkkəb üçhissəli forma
Mürəkkəb kadans
Mürəkkəb stretta
Mürəkkəb xanələr
Mütənasib taktlar (xanələr)
Müvazi intervallar
(parallel intervallar)
Müvazi səs hərəkəti
(parallel səs hərəkəti)
Müvazi tonallıq
(parallel tonallıq)
Məşq
(latın. repetitio – təkrar)
Məqam
Məqam alterasiyası
Məqam modulyasiyası
Məqam pərdələri
Məqamın qeyri-sabit pərdələri
Məqamın səbatsız pərdələri
Məqamın sabit pərdələri
Məqamların major-minor sistemi
Məxəz
(səs məxəzi)
Madriqal
(fran. madriqal, lat. mater - ana)
Maestro
(ital. maestro – müəllim, ustad)
Mahnı, nəğmə
Mahnıların məcmuəsi
Major
(ital. maggiore – böyük)
Major kökü
Major qamması
Major-minor lad sistemi
Mandolina
(ital. mandalino – kiçik mandola)
Maqnitofon
Marş
(fr. marche – addımlamaq, irəli hərəkət etmək)
Matəm marşı
Mazurka
(polyak. mazur - mazoviyalı)
Medianta
(lat. media – orta)
Mediator
(lat. mediator – vasitəçi)
Medium
(lat. medius – orta; azərb. pəstxan)
Melizmlər
(yun. melismos – xüsusi bir üsul üzrə oxuma)
Melodeklamasiya
(yun. melos – mahnı + lat. declamatio – deklamasiya (inşad))
Melodik ladlar
Melodik ladlar
Melodik major
Melodik minor
Melodik modulyasiya
Melodik vəziyyət
Melodika
Melodiya
(yun. melodiya – mahnı oxumaq: melos – mahnı, ode – oxumaq sözündən)
Melodrama
(yun. melos – mahnı + drama - əhvalat)
Melos
(yun. melos – mahnı)
Membranofon
Menestrel
(fr. menestrel; lat. ministerialis – hərf. qulluq edən)
Menuet
(fr. menuet: pas menus – kiçik addımlar)
Menzura
(lat. mensura – ölçü)
Menzural notasiya
(lat. mensura – ölçü, nota – işarə)
Messa
(ital. messa; fr. messe; lat. missa)
Messo-soprano
(ital.mezzo – orta və soprano)
Metallofon
Metrika; Vəzn bəhsi
Metronom
(yunan. metron – ölçü, nomos – qanun; ölcü qanunu)
Meysterzingerlər
(alm. Meistersinger – oxuma ustası)
Mi
Miksolidiya məqamı
(miksolidik lad)


Sahifələr :   1   2

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007